ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA i EXTRAORDINÀRIA

902

Convocatòria d’Eleccions

El passat dijous 10 de febrer es va celebrar l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària de la Federació́ Catalana d’Atletisme a la Sala d’Actes de la mateixa federació amb una gran afluència d’assembleistes.

L’acte es va desenvolupar segons l’ordre del dia establert amb l’aprovació de la memòria d’activitats de 2021, la liquidació́ de l’exercici econòmic vençut amb el tancament del balanç̧ i compte de resultats, amb informe d’auditoria sense salvetats, pressupost per a l’exercici econòmic del 2022 i també es va aprovar el pla general d’actuació anual i calendari esportiu. Tots els punts de l’ordre del dia van ser aprovats per unanimitat.

Pel que fa a l’Assemblea General Extraordinària també es va desenvolupar segons l’ordre del dia amb la Convocatòria d ́Eleccions a President/a i Junta Directiva de la Federació Catalana d’Atletisme. La fixació de la data de realització de l ́acte electoral, l’aprovació del Reglament i Calendari Electorals i procediment a seguir per celebrar les eleccions. El nomenament dels membres de la Junta Electoral i la Convocatòria d’eleccions a membres i Presidents dels Comitès i Comissions d’Atletes, Jutges i Tècnics-Entrenadors que tenen caràcter representatiu a l’Assemblea General.

La votació serà el proper 12 de març de 2022.