Política de privacitat i Xarxes Socials

 

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES
Identitat FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME
NIF G-08895120
Adreça postal C/ Trafalgar, 12 Entresòl 2ª (08010) Barcelona
Telèfon 932687888
Pàgina web https://fcatletisme.cat
Correu electrònic fca@fcatletisme.cat
Dades de contacte del DPDades dpd@dataprobcn.com
FINALITAT AMB LA QUE ES TRACTEN LES SEVES DADES
Tractem les seves dades de caràcter personal per les següents finalitats:

 • Tramitació de les llicències federatives tant dels clubs esportius com dels esportistes
 • Organització de competicions esportives per clubs i esportistes federats
 • Informació i promoció de l’esport
 • Gestió administrativa de proveïdors
 • Gestió de RRHH dels nostres treballadors, voluntaris i candidats
 • Gestió de la informació i continguts de la nostra pàgina web https://fcatletisme.cat i de les nostres xarxes socials
 • Gestió i comunicació de les consultes a la web
LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES
El tractament es realitza d’acord amb una relació contractual, una obligació legal pel responsable i el consentiment de l’interessat.
PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES
Les seves dades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació comercial
 • Es podran conservar les seves dades una vegada finalitzada tota relació contractual amd els intervinents durant un termini de cinc (5) anys per a complir obligacions legals, sense perjudici d’aquelles dades que hagin de conservar-se durant més temps per imposició legal i prescripció de les responsabilitats
 • Les dades personals proporcionades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió per l’interessat, sempre que procedeixi l’esmentada supressió
 • Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejades
 • En el moment que expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïdes
DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES
Les dades es cediran, en cas de ser necessari a: bancs i caixes, administracions públiques, als encarregats del tractament que donen diferent suport a la FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME, així com als tercers necessaris amb qui sigui necessària i obligada per llei la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat
DRETS DELS INTERESSATS
Quins són els seus drets?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME l’està tractant dades personals que l’interessin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recavades.
 • Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals
 • En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservaran per l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a un altre responsable.

Com pot exercir els drets?

 • Mitjançant un escrit dirigit a la FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME, C/ Trafalgar, 12 Entresòl 2ª (08010) Barcelona
 • Mitjançant un escrit dirigit a la FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME a l’adreça de correu electrònic: fca@atletisme.cat.

Quines vies de reclamació existeixen?

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es)

VERACITAT DE LES DADES
La informació que faciliti l’interessat haurà de ser veraç, en cas contrari serà responsable del mal que pugui causar a l’entitat o a tercers per no facilitar dades autèntiques.
INFORMACIÓ ADDICIONAL
Tractarem les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ens comprometem a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
Mentre els interessats no ens comuniquin el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i seran responsables de notificar-nos qualsevol variació.
TRACTAMENT DE DADES DE MENORS D’EDAT
Està prohibit facilitar dades a través d’aquest portal de persones menors de catorze (14) anys. Si alguna persona menor d’aquesta edat facilita dades, seran els seus pares o tutors els únics responsables d’aquesta situació.
VIGÈNCIA I MODIFICACIÓ DE LA PRESENT POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
El titular del Lloc es reserva el dret de modificar la seva política de privacitat en el cas que existeixi un canvi de la legislació vigent, doctrina jurisprudencial o per criteris propis empresarials. Si s’introduís algun canvi en aquesta política, el nou text es publicarà en aquesta mateixa adreça.
XARXES SOCIALS
La FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil en les Xarxes Socials Twitter, Instagram i YouTube, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

La FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, en especial, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només seran utilitzades dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporades a cap sistema de tractament.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, exercitar-los davant la FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME , dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o bé a través de correu electrònic fca@fcatletisme.cat d’acord amb el RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

– Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.
– Rectificació: Només podrà satisfer-se amb relació amb aquella informació que es trobi sota el control de la FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME , per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina.
Normalment, aquest dret haurà d’exercir-lo davant la Xarxa Social.
– Supressió i/o Oposició: Com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació amb aquella informació que es trobi sota el control de la FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME , per exemple, deixar d’estar unit al perfil.

La FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME realitzarà les següents actuacions:
– Accés a la informació pública del perfil.
– Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació i continguts exclusivament relacionats amb les activitats de la FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME .
– Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
– Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es van publicar en el perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L’usuari, una vegada unit a la pàgina de la FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular d’aquests, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin o violin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, la FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

La FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME no es farà responsable del contingut que lliurement ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin publicar-se en la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de la FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME, però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

La FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, ni les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

Publicitat

La FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la normativa vigent de protecció de dades i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de la FEDERACIÓ CATALANA D’ATLETISME perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privadesa de la/les Xarxa/es Social/s:
Twitter: https://twitter.com/privacy
Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/#
YouTube: https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/es/