FEDERACIÓ CATALANA D'ATLETISME

Inici Assegurances d’accident esportiu

Assegurances d’accident esportiu

Temporada 2016-2017

NORMATIVA CERTIFICATS D’ACCIDENT DE:
Divina Pastora Assegurances l’Aliança
“Atletes anteriors al 2000”

La temporada 2016/17, s’ha renovat la pòlissa d’assegurances mèdiques per als nostres atletes federats (fins als nascuts a l’any 2000) amb la companyia Divina Pastora Assegurances l’Aliança. En cas de necessitar la seva utilització, la normativa d’actuació continua igual que les temporades anteriors:
1r. L’assistència mèdica es donarà exclusivament en els centres concertats. És imprescindible portar el carnet d’atleta (amb el logo de Divina Pastora Assegurances l’Aliança) per poder visitar-se.
Es important que prengueu atenció en els centres tant de Barcelona com de la resta, ja que pot haver-hi algun canvi.
2n. Funcionament a Barcelona: El Dr. Xavier Sant, metge responsable dels atletes de la Federació Catalana visitarà com la temporada anterior a l’adreça següent : Gran Via de les Corts Catalanes, 636 pral. 2a. Cal demanar hora de visita al telèfon : 93 511 50 45 .
En aquest centre es dóna la cobertura als atletes pertanyent a Clubs de Barcelona ciutat, Barcelonès i Baix Llobregat, i caldrà sempre demanar dia i hora de visita. En aquest Centre disposaran de Certificats d’Accident per complimentar, no obstant cal aportar el carnet d’atleta (llicència de federat) i DNI.
Recordem que la majoria de lesions en l’atletisme no precisen acudir a un servei d’urgències, de tota manera, en cas de necessitar una atenció mèdica urgent, l’assegurat es podrà adreçar directament al Servei d’Urgències de la Clínica Corporació Mèdica Catalana, situada a l’Avinguda Tibidabo, 20 de Barcelona 08022 tel. 934184397 o a la Clínica Tres Torres, situada al Carrer Doctor Roux, 76 de Barcelona 08017 tel. 932041300. Les visites de seguiment posteriors de la lesió es realitzaran demanat hora al centre mèdic de Gran Via 636 pral. 2a.
Els certificats hauran d’estar signats per la persona responsable del club (president, secretari, director tècnic.). Així mateix, en el certificat haurà de figurar el segell del Club i la signatura del federat i la data de l’accident.
3r. Funcionament de la resta de Centres Mèdics concertats.
Les ciutats que tinguin centre concertat se’ls farà arribar certificats d’accident al Club corresponent, sempre i quan tingui un número mínim de llicències. I si no és el cas es tramitarà a través de la Federació Catalana d’Atletisme.
4t. Atletes independents. Els atletes independents de fora de Barcelona hauran de posar-se en contacte amb la FCA per a l’expedició del certificat, a través del telèfon 93.268.78.82, per tal que la Federació faci arribar el certificat al Centre Mèdic en cas d’accident.

NOU CERTIFICAT D’ACCIDENT TEMPORADA 2016/2017 : (color blanc)
Aquesta temporada continuem amb un nou model de certificat, en el qual demanen una explicació més detallada de com ha succeït l’accident esportiu, així mateix hi ha un camp en el que es demana l’especialitat, i que és molt important complimentar-lo. És d’obligatorietat la complementació de l’antiguitat de la fitxa, ja que com s’explica en la normativa de llicències i en l’apartat de clàusules, s’ha de tenir com a mínim tres anys ininterromputs la llicència perquè la mútua es faci càrrec de segons quin tipus de lesió i/o intervenció.

Reproducció de l’article 10 de Normativa de llicències:
COBERTURA D’ACCIDENTS DE LA PÒLISSA DE L’ALIANÇA (atletes nascuts 2000 i anteriors):
La prestació, de la Garantia d’Assistència Sanitària d’urgències s’efectuarà per acord exprés d’ambdues parts als Centres indicats en el revers del document “Certificado de Accidente Deportivo” i a la pagina web de l’entitat: www.alianca.cat
En referència a l’article 4 (Àmbit de l’Assegurança) de les Condicions Generals, es pacta la quantitat de 6.010,12 euros per sinistre amb acord de la seva limitació a Despeses Mèdiques i Repatriació de l’Assegurat. Seran d’aplicació els pactes establerts en aquestes condicions particulars, quan es contradiguin amb l’establer a les condicions generals.
Reiterem el punt 2.4.1. especificat a la pòlissa i que diu el següent:
“Quant l’assistència sanitària sigui prestada pels serveis mèdics designats per l’assegurador, les Despeses sanitàries seran per compte de la societat fins al límit màxim assenyalat en les Condicions Particulars i com a màxim durant el termini de 18 mesos, comptats des de la data de l’accident”.
“Igualment, i sempre que l’assistència sigui prestada pels serveis designats per l’assegurador, es podrà pactar en Condició Particular que la prestació sigui il·limitada (així està pactada en la pòlissa de la FCA 20000179) en la seva quantia, mantenint-se el termini de 18 quant a la durada”.
La pòlissa actual no cobreix les actuacions mèdiques provocades per lesions degeneratives o per sobrecàrrega (intervencions quirúrgiques o tractaments de rehabilitació) en atletes d’ambdós sexes més grans de 35 anys o que no hagin tingut llicència ininterrompudament durant els últims tres anys, encara que siguin conseqüència de la pràctica esportiva. Així mateix queden excloses les intervencions sobre articulacions ja intervingudes prèviament.
L’assistència mèdica urgent en centres no concertats, on no hi hagi centres concertats, quedarà limitada a 300 euros.
Qualsevol actuació mèdica, exploració complementària, proves específiques, tractaments en centres no concertats anirà a càrrec de l’assegurat.
* S’inclou material de pròtesis i d’osteosíntesis fins a un màxim del 70%.
* Rehabilitació: màxim de 20 sessions per accident i any.
* La indemnització màxima per sinistre múltiple s’estableix en 150.000 euros.

 

NOTA IMPORTANT:
Qualsevol certificat d’accident lliurat, automàticament s’enviarà a la Federació Catalana d’Atletisme una còpia via fax : (932.680.169) o bé per correu electrònic : manoli@fcatletisme.cat / fca@fcatletisme.cat

Per a qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb: Federació Catalana d’Atletisme als telèfons: 932.687.882 i 88.
Per a l’expedició de la llicència federativa nova (no renovació) tots els atletes pertanyents a categoria júnior i superior hauran d’aportar una revisió mèdica, la qual anirà a càrrec de l’atleta.

Cap companyia d’assegurances es farà càrrec de la factura que generi l’accident si aquest no ha estat atès en els centres assignats que tenen cada companyia.

NORMATIVA CERTIFICATS D’ACCIDENT DE:
Allianz Seguros
“Atletes de l’any 2001 i posteriors”

Els atletes nascuts a l’any 2001 i posteriors estaran coberts per la companyia asseguradora ALLIANZ, segons les condicions de la pòlissa d’aquesta companyia.
L’assistència mèdica es donarà exclusivament en els centres concertats. És imprescindible portar el carnet d’atleta en el que figura el telèfon de contacte de la companyia ALLIANZ per tal de comunicar l’accident i poder visitar-se en el centre que ells indiquin i que sigui més proper).
És important que prengueu atenció en els centres concertats tant de Barcelona com de la resta, ja que aquesta companyia és el primer any que la tenim pels atletes.
Els certificats d’accident i la relació de centres s’hauran de descarregar per a la seva complementació i abans de tot trucar al telèfon 902 102 687 per tal de comunicar l’accident, demanar el centre més proper d’assistència i el NUMERO DE SINISTRE que s’haurà d’incorporar en el certificat d’accident i enviar a la menor brevetat possible per correu electrònic a: asistenciacolectivos@allianz-assistance.es. Sense aquest número de sinistre el certificat d’accident no és vàlid i per tant la companyia no es farà càrrec de la factura.
Els certificats hauran d’estar complimentats i signats per la persona responsable del club (president, secretari, director tècnic.). Així mateix, en el certificat haurà de figurar el segell del Club i la signatura del federat i complimentat en tots els seus camps.
NOTA IMPORTANT:
Qualsevol certificat d’accident lliurat, automàticament s’enviarà a la Federació Catalana d’Atletisme una còpia via fax : (932.680.169) o bé per correu electrònic : manoli@fcatletisme.cat / fca@fcatletisme.cat

Per a qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb: Federació Catalana d’Atletisme als telèfons: 932.687.882 i 88.

Cap companyia d’assegurances es farà càrrec de la factura que generi l’accident si aquest no ha estat atès en els centres assignats que tenen cada companyia.

NORMATIVA CERTIFICATS D’ACCIDENT DE:
Allianz Seguros
“Entrenadors, Monitors i Jutges”

Els entrenadors, monitors i jutges estaran coberts per la companyia Allianz, els quals en cas d’accident hauran de posar-se en contacte amb la Federació per tal de cursar el certificat d’accident.

PROTOCOL REVISIONS MÈDIQUES 2017-2018

· arxiu en pdf

 

Segons acord de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Atletisme, les revisions mèdiques necessàries per formalitzar la llicència federativa hauran d’ajustar-se a la següent normativa:

TOTES LES PERSONES, A PARTIR DE LA CATEGORIA SUB-20 (18-19 ANYS), QUE L’ANY ANTERIOR NO HAGIN TRAMITAT LA LLICÈNCIA FEDERATIVA, ESTAN OBLIGADES A PRESENTAR UNA REVISIÓ MÈDICA.

Les revisions mediques s’hauran de fer en centres mèdics on facin les reconeixements d’aptitud per a la pràctica esportiva i s’adaptin al consens de la Societat Catalana de Medicina de l’Esport (SCME) aprovat en octubre de 2012 i que queda dividida en els següents trams:

Esportistes de 16 o més anys:     Revisió tipus II

Esportistes de 35 o més anys:     Revisió tipus III
(Aquesta revisió inclou la prova d’esforç amb monitorització ECG)

El centre mèdic, indicant metge, número de col·legiat ha de certificar quin tipus de revisió ha passat el atleta, certificant si ho considera APTE per a la pràctica de l’atletisme, NO havent detectat cap lesió significativa de l’aparell locomotor. (En cas afirmatiu cal especificar-la)

Segell i signatura del Centre Mèdic.

S’acceptaran les revisions en fulls homologats que els centres  de revisió mèdica esportiva tinguin establerts, sempre i quan tinguin les proves requerides per aquesta Federació i/o portin un informe deixant  ben clar que es APTE PER LA PRÀCTICA DE L’ATLETISME.