ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

1216

El passat dijous 30 de maig es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de la Federació́ Catalana d’Atletisme, a la Sala d’Actes de la mateixa federació.
Amb una alta participació amb l’assistència de 27 clubs, es va desenvolupar segons l’ordre del dia establert amb l’aprovació de la memòria d’activitats de 2018, la liquidació́ de l’exercici econòmic vençut amb el tancament de balanç̧, compte de resultats i del pressupost pel proper exercici econòmic del 2019, aprovat per unanimitat.